مشخصات عمومی
آگهی مزایده عمومی
95/7
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد
    
     آگهی مزایده عمومی
   

شهرداری بندر گناوه در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 173 مورخ 95/8/23 شورای محترم اسلامی شهر، پارکینگ و کمپینگ خود به شرح زیر را جهت ایام نوروز از طریق مزایده عمومی (کتبی) به شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.لذا از کسانی که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نماید.


ردیف

                موضوع مزایده

مبلغ پایه

مبلغ تضمین

مدت اجاره

1

اجاره پارکینگ  به مساحت 60/000 متر مربع  به آدرس خیابان خلیج فارس(جنوب کمپینگ خلیج فارس)

1/000/000/000 ریال

100/000/000  ریال

16 روز

2

اجاره کمپینگ به مساحت 55000 متر مربع (شهربازی قدیم)

200/000/000 ریال

000/000/ 50ریال

12 روز


 

  1. 1. مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه از تاریخ افتتاح می باشد.
  2. 2. تضمین شرکت در مزایده که بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول  فوق که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا اسناد خزانه و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی بنام شهرداری بندر گناوه.

3. تمام اسناد مزایده باید به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

4. مهلت خرید اسناد:  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/11/11 می باشد.

5. مهلت و محل قبول پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ95/11/19  دبیرخانه شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی(ره) می باشد.

6. تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت10روز چهارشنبه مورخ95/11/20 می باشد.

7. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

8. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

9. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

10. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها بترتیب ضبط خواهد شد.

11. به پیشنهادات فاقد سپرده، فاقد گواهی تائید صلاحیت، فاقد مدارک ثبت شرکت، مخدوش، مبهم و مشروط و یا دیرتر از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

12. متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه، پاکت ب جهت اسناد و مدارک و سوابق شرکت و مدارک شناسایی افراد حقیقی و پاکت ج پیشنهاد قیمت که هر سه پاکت را در یک پاکت واحد گذاشته و بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.

13. مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.

نوبت اول: سه شنبه 95/10/28

نوبت دوم: سه شنبه 95/11/5 
قوانین
1395/10/28
1395/11/11
1395/11/19
1395/11/20
1395/11/21
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0