مشخصات عمومی
آگهی تجدید مزایده عمومی
96/1
مزايده
امور حقوقی و قراردادها
مرحله تحويل اسناد
  
                                              
  
                                                        آگهی تجدید مزایده عمومی
   

      

شهرداری بندر گناوه در نظر دارد به استناد بند 3  صورتجلسه شماره 173 مورخ 23/8/95 شورای محترم اسلامی شهر، موضوعات مندرج در جدول زیر را از طریق مزایده عمومی(کتبی) به شرکت ها و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط(دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی و سابقه کار تبلیغات شهری) بصورت اجاره به مدت یکسال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه

مبلغ تضمین

مدت اجاره

1

اجاره 4 پایه بیلبورد و 26 پایه پرتابل

1/100/000/000 ریال

100/000/000 ریال

یکسال

1. مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.

2. تضمین شرکت در مزایده که بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ درج شده در جدول فوق که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی بنام شهرداری بندر گناوه.

3. تمام اسناد مزایده باید به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

4. به پیشنهادات فاقد سپرده، فاقد گواهی تائید صلاحیت، فاقد مدارک ثبت شرکت مخدوش،مبهم و مشروط و یا دیر تر از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

5. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6. مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/2/4 می باشد.

7. مهلت و محل قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/2/12 دبیرخانه شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی(ره) می باشد.

8. تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/2/13 می باشد.

9. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

10. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

11. متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه، پاکت ب    اسناد و مدارک و سوابق شرکت و پاکت ج پیشنهاد قیمت را در یک پاکت واحد گذاشته و بصورت سر بسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.

12. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

نوبت اول: 96/1/21 دوشنبه

نوبت دوم: 96/1/28 دوشنبه

                                             امور حقوقی و قراردادهای شهرداری گناوه


  
 


قوانین
1396/01/21
1396/02/04
1396/02/12
1396/02/13
1396/02/14
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.0.5.0
V6.0.5.0