General Tender Info
آگهی مناقصه عمومی آسفالت
6/95
One-Step Tender
امور حقوقی و قراردادها
Document delivery state
 
 

آگهی مناقصه عمومی آسفالت معابر سطح شهر گناوه

شهرداری بندر گناوه در نظر دارد به استناد بندهای 7،6و 8 صورتجلسه شماره 173 مورخ 95/8/23 شورای محترم اسلامی شهر پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی(ره) مراجعه نمایند.

ردیف

                موضوع مناقصه

     برآورد اولیه

مبلغ تضمین

مدت اجرا

1

آسفالت معابر شهر گناوه فاز1 به آدرس( فرعی های خیابان رزمندگان،بابا علیشاه و  و خیابان جمهوری)

3/998/502/163 ریال

200/000/000 ریال

1 ماه

2

آسفالت معابر شهر گناوه فاز2به آدرس( فرعی های خیابان حرم تا حرم ، کوی بسیجیان ، مطهری و خیابان امام حسین(ع))

3/996/322/545 ریال

200/000/000 ریال

1 ماه

3

آسفالت معابر سطح شهر گناوه فاز 3 به آدرس(فرعی های محله نوروزآباد،بازار ، خیابان طالقانی و خیابان شیلات)

3/998/782/159ریال

200/000/000 ریال

1 ماه

 

  1. مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه از تاریخ افتتاح حساب می باشد.
  2. تضمین شرکت در مناقصه که بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول  فوق و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی بنام شهرداری بندر گناوه.
  3. ب) ضمانتنامه بانکی قابل تمدید که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

3. تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

4. مهلت دریافت اسناد:  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/10/20 می باشد.

5. مهلت و محل تحویل اسناد:  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ95/10/21  دبیرخانه شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی(ره) می باشد.

6. تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت10روز چهارشنبه مورخ95/10/22 می باشد.

7. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

9. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

10. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها بترتیب ضبط خواهد شد.

11. به پیشنهادات فاقد سپرده، فاقد گواهی تائید صلاحیت، فاقد مدارک ثبت شرکت، مخدوش، مبهم و مشروط و یا دیرتر از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

12. متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه، پاکت ب جهت اسناد و مدارک و سوابق شرکت و پاکت ج پیشنهاد قیمت که هر سه پاکت را در یک پاکت واحد گذاشته و بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.

13. مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.

نوبت اول: 95/10/2

نوبت دوم:95/10/9 

 

روابط عمومی شهرداری بندرگناوه

 

 

Tender Rules
12/22/2016
1/9/2017
1/10/2017
1/11/2017
1/12/2017
Sessions
No attachment
No attachment
No attachment
0

   
6.0.5.0
V6.0.5.0