تلفنخانه شهرداری                                    
                              33130005-9

دفتر شهردار
33130005-9
شماره دفتر:  5-103
 حراست 33123202

 روابط عمومی
 33130005-9
شماره واحد:107
6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0