General Tender Info
آگهی تجدید مزایده کمپینگ گردشگری
95/13
Auction
امور حقوقی و قراردادها
Document delivery state

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره کمپینگ گردشگری


شهرداری بندر گناوه در نظر دارد به استناد بند 5 صورتجلسه شماره 173 مورخ 95/8/23 شورای محترم اسلامی شهر، کمپینگ گردشگری  واقع در خیابان ساحلی روبه روی دانشگاه آزاد اسلامی  را به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده  عمومی(کتبی) به شرح زیر به افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت و توانائی انجام کار واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.


 

مدت اجاره

مبلغ تضمین

مبلغ پایه

موضوع مزایده

ردیف

یک سال

30/000/000ریال

250/000/000 ریال

اجاره کمپینگ گردشگری شهر گناوه

1


1. مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.

2. تضمین شرکت در مزایده که بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ درج شده در جدول فوق که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا اسناد خزانه و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی بنام شهرداری بندر گناوه.

3. تمام اسناد مزایده باید به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

4. به پیشنهادات فاقد سپرده، فاقد گواهی تائید صلاحیت، فاقد مدارک ثبت شرکت مخدوش،مبهم و مشروط و یا دیر تر از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

5. شهرداری گناوه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6. مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/12/15 می باشد.

7. مهلت و محل قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 دبیرخانه شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی(ره) می باشد.

8. تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 می باشد.

9. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

10. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

11. متقاضیان میبایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه، پاکت ب جهت اسناد و مدارک و سوابق شرکت و مدارک شناسایی افراد حقیقی، پاکت ج پیشنهاد قیمت را در یک پاکت واحد گذاشته و بصورت سر بسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.


12. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

نوبت اول: 95/11/28 پنجشنبه

نوبت دوم: 95/12/5 پنجشنبه

Tender Rules
2/16/2017
3/5/2017
3/8/2017
3/8/2017
3/9/2017
Sessions
No attachment
No attachment
No attachment
0

   
6.0.5.0
V6.0.5.0